Zákony

Naši zamestnanci majú osvedčenie pre vykonávanie prác v zmysle zákona

§ 14

Povinnosti fyzických osôb

h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,

§ 20

Lehoty čistenia a kontroly komína

(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

ak ide o spotrebič s výkonom do 50 kW, raz za:

 4 mesiace

  • spotrebiče na tuhé palivá
  • alebo spotrebiče na kvapalné palivá

6 mesiacov

  • spotrebiče na plynné palivá
  • a ak ide o komín bez vložky

12 mesiacov

  • spotrebiče na plynné palivá
  • a ak ide o komín s vložkou

ak ide o spotrebič s výkonom nad 50 kW, raz za:


2 mesiace

  • spotrebiče na tuhé palivá
  • alebo spotrebiče na kvapalné palivá

6 mesiacov

  • spotrebiče na plynné palivá