Energetický certifikát

Energetický certifikát

Energetický certifikát

Čo je Energetický certifikát budovy?

Energetický certifikát budovy je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti.

Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov.

Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti od A po G.

Príklad energetického certifikátu

 • pri predaji budovy
 • pri prenájme budovy
 • pri dokončení novej budovy
 • pri dokončení významnej obnovy
 • bytové domy
 • rodinné domy
 • budovy hotelov a reštaurácií
 • administratívne budovy
 • budovy škôl a školských zariadení
 • budovy nemocníc
 • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby
 • športové haly a iné budovy na šport
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu
 • pre budovy a pamätníky, ktoré sú chránené pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu
 • kostoly a modlitebne
 • dočasné stavby (čas užívania kratší ako dve roky)
 • priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2

Otázky a odpovede

Energetický certifikát je doklad, ktorý podrobne kategorizuje potrebu energie v objekte. Podľa tejto potreby energie zaradí objekty do energetických tried A až G.

Je to zákon č. 555/2005 Z.z. O Energetickej hospodárnosti budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. Zákon č. 555/2005 Z.z. O Energetickej hospodárnosti budov je vykonávaný vyhláškou č. 311/2009 Z.z..

Energetickú certifikáciu budov môžu vykonávať osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť preukázanú skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou.

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia popisuje skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

Pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy, pri dokončení významnej rekonštrukcie.

Energetický certifikát je potrebný pri predaji, prenájme budovy, pri ukončení novostavby alebo významnej obnove budovy ( zateplenie, nadstavba ….). Tepelnotechnický posudok ste povinní dokladovať pri žiadosti o stavebné povolenie

Energetický certifikát pre rodinné domy vám vypracujeme do 3 pracovných dní. V prípade urgencie to vieme uskutočniť aj skôr.

Energetický certifikát je možné získať aj keď nie ste v tom istom regióne ako naša spoločnosť.

Zo zákona číslo 555 / 2005 Z.z. podliehajú certifikácii poľnohospodárske aj priemyselné stavby. Len priemyselné objekty s plne automatizovanou prevádzkou nepodliehajú energetickej certifikácií.

Ak podlažná plocha všetkých nadzemných podlaží vypočítaná z vonkajších rozmerov je väčšia ako 1000 m2, vtedy je nutný aj energetický štítok, ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste pri vstupe do objektu.

Pri určovaní Energetickej hospodárnosti budov v zásade posudzujeme 4 miesta spotreby a to Teplotechnika stavebných konštrukcií, Vykurovanie a príprava teplej vody, Osvetlenie a Vetranie a Klimatizácia. U obytných budov ako sú rodinné domy a bytové domy sa posudzujú len dve miesta spotreby Teplotechnika stavebných konštrukcií a Vykurovanie a príprava teplej vody. Pri polyfunkčných objektoch a administratívnych budovách je ešte potrebné posúdiť miesto spotreby energie z Osvetlenia a prípadne Vetrania a klimatizácie.

Sakrálne stavby, budovy v pamiatkovej rezervácii, historické stavby, kostoly. „Dočasné budovy“ s časom užívania kratším ako štyri mesiace v roku. Priemyselné stavby alebo dielne s plne automatizovanou štruktúrou práce. Samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2.

Termovízny snímok nie je nutnosťou pri vypracovaní ECB. Jeho špecifickosťou je, že rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím musí byť minimálne 15° čo sa teda v letných a zimných mesiacoch ťažko dosahuje a tým je kvalita práce veľmi obmedzená.

Podľa zákona č.555/2005 Z.z. máte právo vyžiadať si od majiteľa energetický certifikát na budovu, v ktorej máte prenajímané priestory. Podľa certifikátu sa dajú určiť približné spotreby energií.

Áno, môžete nás kontaktovať na našom tel. číslach 0907 800 690 ‭/ 0915 167 317.

Na vypracovanie certifikátu sú nutné projekty architektúry a vykurovania, technické správy, otvorové konštrukcie – buď technické listy, alebo certifikáty a prípadné zmeny zaznamenané pri realizácií, ktoré nie sú uvedené v projekte.

Na stránke www.inforeg.sk sa nachádzajú kompletné štatistiky certifikovaných stavieb za určité obdobia so zatriedením do kategórií A až G. Dajú sa tam vyhľadať všetky certifikáty aj podľa prideleného čísla.

Áno, na stránke www.sksi.sk je kompletný zoznam odborne spôsobilých osôb, kde si podľa jednotlivých profesií môžete danú osobu vyhľadať alebo sa obrátiť na informácie Slovenskej komory stavebných inžinierov kde Vám túto informáciu môžu poskytnúť.

V zákone a vyhláške sú definované postupy, ktorými by sa mala riadiť každá odborne spôsobila osoba a to: obhliadka objektu, vychádzať z reálneho stavu a nie len z projektu, vychádzať z noriem daných Slovenskou republikou, ….

Existuje Energetická inšpekcia, ktorá má za úlohu kontrolovať nielen činnosť odborne spôsobilých osôb a správny postup tvorby ECB, ale aj skutočnosť, či bol vypracovaný Energetický certifikát. Výška pokuty sa môže vyšplhať až na 3 300,00 Eur.