Čistenie/kontrola komínov

Čistenie/kontrola komínov

Čistenie/kontrola komínov

Kúrenie v dome pevným, alebo tekutým palivom vždy vedie v komíne ku nahromadeniu sadzí a dechtu – horľavej, lepkavej látky, ktorá môže spôsobiť požiar komína, ak sa neodstráni. Komín je potrebné udržiavať čistý.

Ako spoznáme, že je čas vyčistiť Váš komín? Najčastejšími príznakmi je nedobré horenie v mieste uloženia ohniska a to najmä z dôvodu usadenia dechtu v dymovode, ktorý zabraňuje v prístupe vzduchu k miestu horenia. Medzi jasné príznaky však patrí aj odvádzanie spalín z miesta horenia do miestnosti, kde je výhrevné teleso umiestnené.

Čo zahŕňa čistenie a kontrola komína?
 • spriechodnenie komínového prieduchu
 • odstránenie vrstvy sadzí a kondenzátu
 • kontrola, prípade spriechodnenie výpustového otvoru na odtok kondenzátu vrátane potrubia
 • odstránenie zoxidovanej vrstvy na vložke komína
 • kontrolu telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a spoľahlivej funkcie spalinovej cesty
 • kontrolu voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komína a k dymovodu, ich čistiacim miestam k spotrebiču
Aké doklady vystaví kominár?
 • Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína
  Kominár ho vystaví po vykonaní kontroly a čistenie komína a dymovodu.
 • Doklad o preskúšaní komína
  Kominár vám ho vystaví po pripojení palivového spotrebiča na komín, pri zmene lokálneho palivového
  spotrebiča na ústredný zdroj tepla, pri zmene typu paliva alebo po stavebných úpravách na komíne.

Čistenie komínov predstavuje sústavu procesov odstránenia produktov horenia, teda dechtu, ktoré sa uchytili na spalinovej ceste. Dozasista si kladiete otázku, ako často čistiť komín? Odpoveď je komplexnejšia, teda v prípade, ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým výkonom do maximálne 50 kW, treba vykonať revíziu a čistenie komínov:

 • raz za štyri mesiace v prípade spalovania kvapalných či tuhých palív
 • raz za šesť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak komín nemá naištalovanú vložku
 • raz za dvanásť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak má komín nainštalovanú vložku

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, treba vykonať čistenie a kontrolu komína raz za:

 • dva mesiace, v prípade spaľovania kvapalných alebo plynných palív
 • šesť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív
 • najmenej raz za rok počas prevádzky, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C.
 • komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od posledného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.

Aj napriek výdobytkom doby, komíny v 21. storočí zohrávaju naďalej dôležitú úlohu. Starostlivosť, teda kontrola komínov a čitenie komínov, vychádza priamo z legislatívy SR. Komín je súčasťou vykurovacieho systému a zanedbanie jeho kontroly môže mať fatálne následky nielen na hmotnom majetku. Aj u nás, či v zahraničí sa nie nadarmo stal komínár symbolom šťastia a hojnosti.
Výklad kontoly komínov si môžeme rozdeliť do čistenia komínov a do revízie komínov, pričom oba procesné kroky sú povinné.

Povinné čistenie komínov treba vykonávať v nasledujúcich lehotách:

 • raz za štyri mesiace v prípade spalovania kvapalných či tuhých palív
 • raz za šesť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak komín nemá naištalovanú vložku
 • raz za dvanásť mesiacov, v prípade spaľovania plynných palív ak má komín nainštalovanú vložku

Aké sú výhody pravidelného čistenia a kontroly komínov?

 • bezpečnosť komína a prevencia požiarov,
 • predĺženie životnosti komína,
 • splnenie zákonnej povinnosti,
 • kontrolná správa, ktorú vyžadujú poisťovne v prípade požiaru následkom zlého stavu komína,
 • možnosť dať si urobiť revíziu komína a vypracovať revíznu správu.

Nemusíte túto povinnosť nosiť v hlave. Sledujeme termíny Vašich revízií za Vás. Keď príde čas na kontrolu/revíziu sami Vás kontaktujeme a dohodneme si termín tak, ako Vám bude najlepšie vyhovovať.

Cena za službu: 22 €

Zľava pri objednávke 2 služieb až 10 €! Dohodnite sa s 5 susedmi a čistenie komína máte ZDARMA! Dohodnite sa s 3 susedmi a máte čistenie za 18 €!