Revízia komínov

Revízia komínov

Revízia komínov

Revízia komínov je povinná služba, ktorú je potrebné vykonať pred kolaudáciou Vášho domu. Revízia komína je posúdenie spalinovej cesty pri ktorej sa posudzuje stavebná časť, funkčnosť, bezpečná prevádzka a odvod spalín do voľného ovzdušia. Pri stavbe, oprave alebo rekonštrukcií spalinovej cesty musia byť dodržané vyhlášky z nich základnými vyhláškami sú MV SR 401/2007 Z.z. a STN EN 1443. Spalinová cesta je od spalinového hrdla spotrebiča po ústie komínu a posudzuje sa vrátane pripojenia spotrebiča a nadimenzovanie.Kedy?

Kolaudácie pravidelné prehliadky podľa vyhlášky 401/2007 Z.z. pred pripojením nového spotrebiča pri výmene spotrebiča pri postavení nového komína.

Majitelia domov musia aspoň raz ročne (v niektorých prípadoch, v závislosti od technického riešenia, aj častejšie) zabezpečiť kontrolu komína. Túto povinnosť im ukladá novela zákona o ochrane pred požiarmi.

Komín si teoreticky môžete skontrolovať a vyčistiť sami – zákon priamo neukladá, že to môže urobiť len kominár. Na preplatenie škôd z požiaru spôsobeného poruchou komína však poisťovni nebude stačiť vyhlásenie, že ste si komín vyčistili svojpomocne. Poisťovňa vyžaduje potvrdenie od kominára. Ak ho nepredložíte, škody nemusí preplatiť. Okrem toho riskujete aj pokutu a v najhoršom prípade dokonca trestné stíhanie.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokarhanie alebo pokutu do 99 eur fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku tým, že nezabezpečí kontrolu, čistenie a odborné preskúšanie komínov.

DOKLAD O PRESKÚŠANÍ KOMÍNA

Jednorázový doklad, vystavený po stavebných úpravách na telese komína-napr. po vložkovaní, stavbe ohľadom zvýšenia komína a pri pripojení nového spotrebiča- kotla.

Ak si kupujete nový kotol alebo piecku, treba komín vyvložkovať (vyhláška 401= komín musí byť viacvrstvý- teda tehla a vložka, jednovrtstvý môže byť iba v občasne užívaných stavbách).

Na vložkovanie sa môžu použiť výlučne certifikované materiály, pri ich spájaní vznikajú presnejšie spoje ako pri necertifikovaných materiáloch. O niekoľko percent lacnejší necertifikovaný materiál si ani kominár, ani nik iný nemôže dovoliť ponúknuť klientovi, pretože pri následnej revízii, ktorú zákon vyžaduje na to dopláca klient, keď si chce pri spustení nechať kominárom-revíznym technikom všetko odobriť dokladom o odbornom preskúšaní komína. Po vložkovaní pri spustení nového spotrebiča vydáva revízny technik-kominár doklad o preskúšaní komína.

Doklad s vyhovujúcim hodnotením smie vystaviť kominár (revízny technik komínov) iba pri použití certifikovaných materiálov. Doklad o preskúšaní komína s nevyhovujúcim hodnotením vydá revízny technik komínov: v prípadoch, ak nie je pri spustení kotla v komíne nová vložka, ak je stará v nevyhovujúcom stave alebo nevyhovuje norme, ak je vložka nová, no nie je certifikovaná, teda jej výrobca alebo montážnik nemá certifikát ak sa dymovod, teda rúra od kotla do komína vyhotovila z nevhodných materiálov a materiálov, ktoré na daný spotrebič nie sú určené.

Príklad vyhotovenia iného typu dymovej cesty, než akú daný typ kotla vyžaduje.

Cena za službu: 60 €/komín