Energetický audit pre budovy

Energetický audit pre budovy

Energetický audit pre budovy

Čo je energetický audit?

  • Energetický audit je systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a budov určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie (v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie).

  • Energetický audit vychádza zo zhodnotenia súčasného stavu budovy a jej energetickej náročnosti. Jeho cieľom je nájdenie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov, vyčísleniu ekonomického prínosu energetických úspor a vyčísleniu návratnosti investičných nákladov.

  • Výstupom z energetického auditu je písomná správa, ktorá obsahuje práve tieto informácie. Energetický audit môže by vypracovaný vo viacerých alternatívnych návrhoch (v zmysle požiadaviek zákazníka). Energetický audit slúži ako nástroj v rozhodovacom procese investora pri rekonštrukcii budov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.

Je energetický audit povinný alebo dobrovoľný?

  • Energetický audit je v zmysle zákona č.321/2014 Z.z. §14 povinný zabezpeči veľký podnik a to najneskôr do 5.decembra 2015.

  • Veľký podnik následne zabezpečí vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky, alebo energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva EN ISO 50001 alebo systému environmentálneho manažérstva EN ISO14001.

  • Veľkým podnikom sa pre účely tohto zákona rozumie podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 zamestnancov alebo ročný obrat podniku presahuje 50 mil. EUR alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR.

Energetické audity pre fondy a dotácie

Jednou z podmienok získavania dotácií a podporných programov zameraných na zvyšovanie energetickej efektivity a využívania obnoviteľných zdrojov energie je potreba deklarovania úspor projektu a jeho ekonomickú efektivitu.

Tieto údaje sa získajú práve spracovaním energetického auditu. Takýmto auditom sa posudzuje plánovaná realizácia konkrétne jej projektová dokumentácia a rozpočet.